Dylemat Sokratesa

Wartości i dylematy. Życie ludzkie można opisać jako pasmo czynów, które prowadzą do pewnych wartości, takich jak dobra materialne, intelektualne i moralne. Człowiek dąży do ich zdobycia i pomnożenia. Życie jest jednak tak zawiłe i skomplikowane, że trudno jest pogodzić wszystkie wartości. Osiągnięcie pewnych z nich pociąga za sobą utratę innych dóbr. Ideai równości wymaga wprowadzenia pewnych ograniczeń społecznych: zmniejsza więc zakres wolności osobistej. Życie wymaga zasadniczych kompromisów.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dojrzałość moralna

Tymczasem człowiek hubrystyczny, opisując pasmo swoich czynów, całkowicie pomija błędy i irracjonalności. Jest przekonany, że wykonywał jedynie operacje sensowne, że nie popełniał pomyłek. Takie postępowanie ujawnia się w czynności przewidywania. Jak wiadomo, jest ona składnikiem większości działań praktycznych i poznawczych. Należy do zabiegów najtrudniejszych. Ludzie nie opracowali dotąd skutecznych metod, za których pomocą można by antycypować zdarzenia gospodarcze czy militarne. Zwykła ekstrapolacja istniejących tendencji i trendów, tak popularna w życiu codziennym, z reguły zawodzi. Nawet krótkoterminowe prognozy okazują się fałszywe.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ja realne, a ja idealne

Wśród ludzi i zadań. Samowiedza pełni ponadto różnorodne funkcje w działaniach przedmiotowych i w układach interpersonalnych. Wiedza o sobie wpływa na wybór i wykonywanie zadań zawodowych i osobistych. Duże znaczenie w tym procesie ma poczucie osobistej skuteczności, które omówiłem poprzednio. Dzięki niemu jednostka może wybierać zadania, które odpowiadają jej umiejętnościom i w których istnieje szansa powodzenia. Unika jednocześnie zadań zbyt trudnych i zbyt sympli- stycznych. Świadomość, że zadanie jest przystosowane do własnych możliwości zwiększa wytrwałość i zapał do pracy. Zmniejsza jednocześnie prawdopodobieństwo, że jednostka zrezygnuje z podjętego zadania, gdy napotka pierwsze trudności i prze-szkody.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Metodologiczna niedoskonałość

Jak już podkreślałem, dalszy rozwój teorii samowiedzy – jej wartość poznawcza i praktyczna – będzie zależeć przede wszystkim od konstrukcji nowych metod badawczych. Wprawdzie psychologowie, socjologowie i lekarze opracowali w ostatnich latach wiele technik i narzędzi badania samowiedzy, to jednak większość z nich nie spełnia kryteriów psychometrycz- nych. Jakość nie idzie w parze z ilością. Doświadczenia bardziej rozwiniętych nauk wskazują, że odkrycie nowej metody

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ocena aktrakcyjności innych

Wyniki tych eksperymentów są częściowo niezgodne z hipotezą podobieństwa. Preferencja typu „uległość – dominacja” oraz „introwersja – ekstrawersja” świadczy o ograniczeniach hipotezy podobieństwa. Można zasadnie stwierdzić, że w pewnych okolicznościach potwierdza się hipoteza komplementarności ludzie poszukują osób różniących się od nich i darzą je większą sympatią. Prawdy obiegowe o dopełnianiu się ludzkich charakterów oraz zainteresowań nie są zatem całkiem błędne.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak współpracować ze zdolnym dzieckiem?

Większość doros|łych bardzo jawnie wypowiada swoje uczucia nie zdając sobie sprawy z tego, jak trudno jest niespokojnym dzieciom odgadnąć, czy robią coś dobrze, czy też kierują się w złą stronę. Czasami potrafią wypracować sobie technikę tak niewyraźnego mówienia, że nauczyciel nie jest pe|wien tego, co usłyszał, lecz z uwagi na to, że w interesie nauczyciela leży to, aby jego uczniowie sprawiali wrażenie inteligentnych i zapozna|nych z tematem, tej brakującej informacji nauczyciele dostarczają sami. Wierzą, ponieważ chcą wierzyć, że dziecko dało prawidłową odpo|wiedź. Jeżeli strategia ta okaże się korzystna, dziecko wykorzysta ją, aby uniknąć niepokoju, który towarzyszy wysiłkowi umysłowemu. Uni|kanie, które prowadzi do zmniejszenia napięcia oraz lęku, jest reakcją nagradzaną, reakcją, która zatem będzie występować w przyszłości ponownie.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Istnieje również związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży,

a rozwojem umysłu dziecka. Od trzech miesięcy przed narodzeniem do sześciu miesięcy po narodzeniu niemowlę jest bardzo wrażliwe na nie|dobory w odżywianiu. Uszkodzenie komórek mózgowych, które nastę|puje w wyniku braku wystarczającej ilości witamin w organizmie, bra|

ku białka oraz innych niezbędnych pierwiastków, może okazać się nieodwracalne. Nie można tego naprawić nawet wówczas, gdy starsze dzieci są odżywiane prawidłowo.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak pomóc starszemu dziecku?

Nauczyciele często narzekają na brak zainteresowania swoimi dziećmi ze strony rodziców mówią, że wysłanie dziecka do szkoły jest równo|znaczne z pozostawieniem go jego własnemu losowi. Jedynym sposo|bem, w jaki możesz pomóc starszemu dziecku, jest bliska i, co byłoby najkorzystniejsze, harmonijna, współpraca z jego nauczycielami. Obser|wuj objawy niepokoju lub stresu u dziecka: moczenie nocne, nie prze|spane noce, koszmarne sny, apatia wobec pracy, nawet niechęć do pójścia do szkoły w ogóle. Lęk przed szkołą jest o wiele powszechniej|szym problemem niż większość rodziców sądzi. Dziecko, które zawsze sprawia wrażenie chorego pod koniec wakacji i świąt, które urządza scenę każdego rana przed pójściem do szkoły, które ucieka z lekcji, nie powinno być karane, lecz należy przyjść mu z pomocą. Należy bacznie śledzić postępy przyglądając się nauce szkolnej na przestrzeni jednego tygodnia, a nie czekać na oceny pod koniec półrocza, aby dowiedzieć się, jak dziecko radzi sobie z nauką w szkole. Postaraj się uczęszczać na spotkania z nauczycielami, wywiadówki dla rodziców, aby poznać tych nauczycieli, którzy mają najwięcej do czynienia z twoimi dziećmi. Do|skonały związek pomiędzy domem a szkołą, zbudowany na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku, jest równie rzadko spotykany jak naprawdę szczęśliwe małżeństwo! Taka współpraca jest konieczna w imię najlepszych interesów dziecka.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak wychowywać zdolne dziecko

dyś opisana jako „absolutyzm poskramiany przez zamach”. Analogicz|nie, system szkolnictwa na Zachodzie możemy określić jako „absolu|tyzm poskramiany przez niekompetencje”! Zbyt wiele szkół spełnia rolę taśmy przenośnikowej wobec umysłów, przetwarzając najbystrzejsze i najlepsze z nich w papkę egzaminacyjną, biorąc inteligentne 5-łatki z jednego końca i czyniąc wszystko, aby po dziesięciu (lub więcej) latach kontaktów ze szkolnictwem wyszły z nich jednostki przeciętne umysłowo. Ktoś powiedział, że wielbłąd to jest koń zaprojektowany przez komitet. Kształcenie, można odnieść takie wrażenie, jest w rękach komitetów zaprojektowanych przez wielbłąda.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Człowiek i jego przeżycia duchowe

i pustkę, swoje duchowe i intelektualne niespełnienie, brak wszelkiego życiowego zadania, które wychodziłoby poza codzienne zarobkowanie i czyniło życie dopiero godnym życia”. Z konieczności rodzi się pytanie, czy powyższy stan rzeczy jest, jak niekiedy można usłyszeć, nie dającą się opanować chorobą współczesnej cywilizacji? Myślę, że nie. Jeżeli już, to zwyrodnieniem duchowym spowodowanym etosem drobnomieszczańskim, który – niestety – od dłuższego czasu objawia się agresywnie także w naszym społeczeństwie. Ów bezkompromisowy pęd do dorabiania się za wszelką cenę, traktowanie innych jak rzeczy, które mogą się przydać lub zaszkodzić, wystawianie wszystkiego na rynek – to sq symptomy mieszczańskiego, gotówkowego światopoglądu. Doskonałą charakterystykę istoty i symptomów etosu mieszczańskiego możemy znaleźć w analizach Marksa dotyczących społeczeństwa burżuazyjnego, w którym „wszystko, co ludzie uważali dotąd za rzecz niezbywalną stało się przedmiotem wymiany, handlu i mogło być odstępowane. To czasy, gdy nawet rzeczy, których się dotąd użyczało, lecz nigdy nie wymieniało dawało, lecz nigdy nie sprzedawało zdobywało, lecz nigdy nie kupowało – cnota, miłość, przekonania, wiedza, sumienie – gdy, słowem, wszystko stało się przedmiotem handlu. To czasy korupcji ogólnej, powszechnej sprzedajności albo, mówiąc językiem ekonomii politycznej, czasy, kiedy wszelka rzecz, natury moralnej czy fizycznej, stawszy się wartością sprzedażną, pojawia się na rynku, by znaleźć tam ocenę odpowiadającą najbardziej jej właściwej wartości”.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)