Struktura wiedzy hubrystycznej część 2

Takie dane utrudniają organizację wiedzy, jako spójnej i uhierarchizowanej całości.

Dzięki ignorowaniu faktów empirycznych, dzięki zabrązowie- niu swojej osoby, człowiek hubrystyczny tworzy sobie ustruk- turalizowany obraz swojego „ja”. Stopień tej organizacji zależy od wielu dodatkowych czynników. Jednym z nich jest treść sądów osobistych. Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Czym jest tożsamość?

Publiczna prezentacja swoich rzekomych osiągnięć i zalet może – w sprzyjających okolicznościach – wywołać przychylną reakcję społeczną. Człowiek hubrystyczny stara się zatem zdobyć szacunek i miłość nie dzięki rzeczywistym osiągnięciom, ale dzięki sztucznym zabiegom, jakimi są rewizja i fabrykowanie historii własnego życia.

Interesy własne nie ograniczają się do tego celu. Zdeformowany obraz własnej osoby ułatwia również osiągnięcie poczucia tożsamości. Ta dość niezwykła teza wymaga pewnych wyjaśnień. Tożsamość to przekonanie o własnej odrębności, ciągłości i spójności, to przeświadczenie o byciu tym samym w ciągle zmieniającym się świecie społecznym. O poczuciu tożsamości decydują przede wszystkim samooceny dystynktyw- ne (najbardziej charakterystyczne dla danej osoby), względnie stałe i centralne. Duże znaczenie ma również strukturalizacja 419

tych samoocen, a szczególnie integracja wiedzy o „ja przeszłym”, „ja teraźniejszym” i „ja przyszłym”. Osiągnięcie poczucia tożsamości jest trudne w naszych czasach, gdy człowiek pełni wiele sprzecznych ról, gdy rzeczywistość ulega ciągłym zmianom. W takich okolicznościach doznaje on dyfuzji tożsamości czuje, że jest zbiorem niezależnych dyspozycji, ról i cech, które nie tworzą całości.

Człowiek hubrystyczny z większą łatwością formułuje poczucie tożsamości. Jego zdeformowany obraz „ja” – jak udowodniłem poprzednio – jest spójny, dobrze zorganizowany i zintegrowany. Brak w nim sprzeczności i dysonansów. Cechy te są ważne w formowaniu poczucia tożsamości. Chociaż jest to tożsamość fałszywa, która nie odpowiada prawdziwej osobie, spełnia istotną rolę w życiu człowieka hubrystycznego. Deformacje powierzchniowe i głębokie, dokonywane w obrazie „ja”, są zatem instrumentem służącym własnym interesom, takim jak samoakceptacja, poczucie tożsamości, redukcja lęku i psychicznej niepewności. Jednak – podobnie jak większość ludzkich dokonań – niosą ze sobą ryzyko niepowodzenia, w pewnych okolicznościach zawodzą.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Różne formy samooceny część 2

Samooceny te to rodzaj sądów wartościujących własne czyny i własną osobowość. Są one w rzeczywistości hipotezami modalnymi dotyczącymi jednostki.

Samooceny są różnorodne. Różnią się one treścią i formą. Nikt nie dokonał ich rozsądnej klasyfikacji. Jedną z najważniejszych i najlepiej zbadanych jest ocena własnej skuteczności działania, a więc ocena siebie jako sprawcy (perceived self- -efficacy). Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Mechanizm oceny podobieństwa

Ocena podobieństwa w zakresie poszczególnych cech nie zawsze jest wystarczająca. Często badacz interesuje się nie tym, jak ludzie porównują swoje przekonania czy osiągnięcia zawodowe, ale tym, jak formułują oni sądy o podobieństwie globalnym, jak oceniają łączne podobieństwo typu ,,ja – inni”.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Badania nad podobieństwem obiektywnym

Jest rzeczą oczywistą, że badania poświęcone podobieństwu obiektywnemu nie są elementem teorii samowiedzy, ponieważ nie dotyczą one świadomości i regulacji świadomej.

Inaczej przedstawia się sprawa z podobieństwem subiektywnym, zwanym również podobieństwem spostrzegawczym lub ocenianym (perceived similarity). Podobieństwo to jest wynikiem świadomego porównania siebie z kolegą, przyjacielem czy nieznajomym. Może się ono znacznie różnić od podobieństwa obiektywnego. Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

O. Svenson i wykazane przez niego wyniki

Brak wiedzy o własnych osiągnięciach i możliwościach utrudnia również podejmowanie racjonalnych decyzji i ich wykonanie. Decyzje wymagają różnorodnych informacji z dziedziny ekonomii, zarządzania, polityki i socjologii. Są one podstawą do przewidywania, co się zdarzy, jak wartościowe jest to, co się zdarzy, i w końcu pozwalają sensownie zintegrować to, co prawdopodobne, z tym, co użyteczne. Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Charakterystyka człowieka samowiednego

W wypadku tej drugiej wszelkie dowolne elaboracje i sfabrykowane informacje kompromitują autora i są niezgodne z etyką uczonego. Prawdopodobnie samowiedza przeciętnego człowieka samowiednego nie jest doskonale zorganizowana, a w każdym razie nie przypomina ona teorii naukowej. Fakt ten pociąga za sobą istotne konsekwencje. Przede wszystkim utrudnia wykorzystanie jej w regulacji zachowania jednostki.

Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kształtowanie moralnej świadomości część 2

Niezbędny staje się dzisiaj, w obliczu realnych zagrożeń dla życia gatunkowego, zespolony wysiłek nauk społecznych, filozofii, etyki, pedagogiki, mobilizacja wszelkich autorytetów moralnych ludzkości w celu uświadomienia, że jeśli prawomocna jest racjona-listyczna teza, iż człowiek tworzy siebie sam, jest autokreatorem własnego świata i własnej w nim przyszłości, to w jego gestii pozostaje odpowiedzialność za ludzkość i kształt ludzkiej egzystencji.

Jest to owa odpowiedzialność autonomiczna, płynąca – mówiąc językiem Kanta – „z woli spełnienia obowiązku” względem nas samych – ludzi. Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Strategia konfirmacyjna

Poszukuje ona informacji pozytywnych, potwierdzających jej obraz „ja”, a jednocześnie blokuje – za pomocą środków totalitarnych – informacje negatywne, zagrażające przekona-niom o jej nieprzeciętności. Taka tendencyjna selekcja informacji pozwala utrzymać i utrwalić obraz własnej osoby. Nazywa się ją czasem strategią konfirmacyjną.

Metody tendencyjnej selekcji informacji można ująć w dwie kategorie. Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Elementy ludzkiej osobowości

Wykorzystuje środki przymusu i represji. Tak na przykład stosuje sankcje wobec źródła informacji, które upowszechnia dane o jego niekompetencjach. Zabiegi te – jak podkreśla A. G. Greenwald (1980) – przypominają metody totalitarne.

Chociaż analogia ta ma wartość ograniczoną, chociaż może prowadzić do konfuzji, jest pożyteczna! Zwraca ona uwagę na to, że system kontroli informacji o „ja” ma charakter globalny i wszechogarniający, że ponadto wykorzystuje środki represyjne i awersyjne. Read more »

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)